بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950514894
نویسنده : زهرا هادی زاده
عنوان پایان نامه : تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد شغلی کارکنان با توجه به نقش توانمندسازی روانشناختی و خستگی عاطفی کارکنان آب و فاضلاب روستایی گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر تاثیر تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد شغلی کارکنان با توجه به نقش توانمندسازی روانشناختی و خستگی عاطفی کارکنان آب و فاضلاب روستایی گیلان است. از اینرو، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان آب و فاضلاب روستایی گیلان می باشد که 420 نفر می باشند. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محدود 252 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Amos22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری اخلاقی سرپرست از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر عملکرد درون نقشی و موفقیت بالقوه کارکنان آب و فاضلاب روستایی گیلان تاثیر دارد. همچنین یافته ها نشان داد که خستگی عاطفی کارکنان، تاثیر رهبری اخلاقی سرپرست بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان آب و فاضلاب روستایی گیلان را تعدیل می کند
كلمات كليدي : رهبری اخلاقی، توانمندسازی روانشناختی، خستگی عاطفی، عملکرد شغلی
تاريخ دفاع : 1397-11-7