بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950141134
نویسنده : مازیار قوتی
عنوان پایان نامه : مقایسه کیفیت زندگی و رشد اجتماعی ورزشکاران و غیر ورزشکاران ناشنوا استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیاوش خداپرست,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به اهمیت رشد اجتماعی در انجام فعالیت‌های زندگی افراد ناشنوا این تحقیق به مقایسه کیفیت زندگی و رشد اجتماعی ورزشکاران و غیرورزشکاران ناشنوا استان گیلان پرداخته است. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و از نظر طرح توصیفی- همبستگی بوده و از منظرروش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 287 نفر از افراد ناشنوا بوده است، روش نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. از شش فرضیه ارائه شده در تحقیق همه موارد به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفتند. که عبارتند از (رابطه بین کیفیت زندگی و رشد اجتماعی در ورزشکاران و غیرورزشکاران ناشنو (p
كلمات كليدي : رشد اجتماعی، روابط اجتماعی، کیفیت زندگی، سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط
تاريخ دفاع : 97-09-07