بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950050379
نویسنده : عظیم حقی کومله
عنوان پایان نامه : نقش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی زنان سالمند
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :میرعبدالحسن عسکری رانکوه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کیفیت زندگی سالمندان از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که از جمله آن می¬توان به سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی زنان سالمند بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی سالمندان زن بازنشسته کانون بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی شهر رشت در سال 1397 به تعداد تقریبی 9000 نفر بود. از این بین با توجه به جدول مورگان، ملاک¬های ورود و خروج پژوهش و با استفاده از روش نمونه¬گیری دردسترس نمونه ای به حجم 360 نفر انتخاب و پرسشنامه¬های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، سرمايه اجتماعي اونيكس و بولن (2000) و حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان بين نمره کل سرمایه اجتماعی و خرده مقیاس های مشاركت در جامعه محلي، عامليت اجتماعي، احساس امنيت و اعتماد، تعاملات با همسايگان، تعاملات با خانواده و دوستان، تحمل تنوع، ارزش زندگي و تعاملات شغلي، و نمره کل حمایت اجتماعی ادراک شده، حمایت خانواده، دوستان و افراد مهم دیگر با نمره کل کیفیت زندگی و خرده مقیاس¬های سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط زنان سالمند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، سالمندان
تاريخ دفاع : 97-11-9