بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950292052
نویسنده : امیرحسین مرندی
عنوان پایان نامه : تأثیر تعهدات سازمانی، شایستگی های مدیریتی و حکمرانی خوب بر عملکرد کارکنان و مدیریت مطلوب دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترعلی یوسفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش تأثیر تعهدات سازمانی، شایستگی های مدیریتی و حکمرانی خوب بر عملکرد کارکنان و مدیریت مطلوب دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شعب بانک ملت استان گیلان است که براساس روش نمونه گیری خوشه ای ، مطابق با فرمول کوکران 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می¬باشد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار SmartPLS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که شایستگی های مدیریتی، حکمرانی خوب و تعهدات سازمانی بر عملکرد کارکنان و مدیریت مطلوب دارایی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر عملکرد کارکنان بر مدیریت مطلوب دارایی نیز مثبت و معنادار بود. بدین جهت توجه به ارتقای عوامل درون سازمانی از قبیل حکمرانی خوب، شایستگی های مدیریتی و تعهدات سازمانی می¬تواند منجر به ارتقای خروجی سازمان و عملکرد مثبت سازمان گردد.
كلمات كليدي : تعهدات سازمانی، شایستگی های مدیریتی ، حکمرانی خوب ، عملکرد کارکنان ، مدیریت مطلوب دارایی ها
تاريخ دفاع : 1397-6-22