بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950280089
نویسنده : محمد علي احمديان مقدم
عنوان پایان نامه : : شبیه سازی و ارزیابی مقایسه ای تکنیک های کاهش عرض تونل زنی سورس –کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی بدون پیوندی در محیط نرم افزار سیلواکو
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سيد علي صديق ضيابري,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , سيد علي صديق ضيابري,
چكيده : در این پژوهش ،ترانزیستور اثر میدانی تونلی بدون پیوندرا در محیطSilvaco Atlasشبیه سازی می کنیم. در راستای دست یابی به ساختار بهبود یافته نسبت به ساختارهای پایه ، از تکنیک های مهندسی کرنش و ساختارهای نا همگون استفاده کردیم. ساختارناهمگون و کرنش ابزارهای مناسبی برای دست یابی به مهندسی شکاف انرژی و کنترل مشخصه ها هستند . براین اساس افزاره بهبود یافته پیشنهاد شد. مبانی عملکردی و تحلیل کوانتومی این افزاره براساس ناحیه تونل زنی بررسی شد. مواد پیشنهادی در این پژوهش جهت ایجاد ساختار ناهمگون GaAs , Ge , SiGe هستند . افزاره حاصل در این پژوهش از دیدگاه رفتار های خاموشی و روشنایی نتایج نسبی مطلوبی دارند.
كلمات كليدي : ترانزیستور اثر میدانی تونلی بدون پیوند-کرنش- ساختار ناهمگون- SiGe– عرض ناحیه تونل زنی
تاريخ دفاع : 1397-11-6