بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950191171
نویسنده : متین رنگرزیان
عنوان پایان نامه : تولید اسید سیتریک از ضایعات میوه و سبزیجات توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر PTCC5510
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه انوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: اسید سیتریک از پرکاربرد ترین فرآورده هاي تخمیري در دنیا به شمار می رود. در سال های اخیر مطالعات زیادي براي کاهش هزینه تولید اسید سیتریک به عمل آمده است. اسید سیتریک که از مهم ترین اسید هاي آلی می باشد، به دلیل مصرف بالا در سطح جهان از تقاضاي روزافزونی برخوردار است. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، تولید اسید سیتریک با استقاده از ضایعات میوه و سبزیجات توسط سویه قارچی آسپرژیلوس نایجر PTCC5510 و بهینه سازی فرایند تولید می باشد. روش ها: سویه آسپرژیلوس نایجر PTCC5510 از مرکز کلکسیون باکتري ها و قارچ هاي سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران تهیه گردید. روش طراحی آماری تاگوچی برای بدست آوردن بهترین شرایط استفاده شد. چهار فاکتور در چهار سطح شامل pH (4، 5، 6 و 7)، نوع سوبسترا (پوست پرتقال، پوست طالبی، پوست سیب و پوست باقلا)، نوع منبع کربن (گلوکز، لاکتوز، سوکروز و فاقد قند) و نوع منبع ازت (نیترات آمونیوم، عصاره مخمر، پپتون و فاقد ازت) مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: یافته هاي حاصل نشان داد که بالاترین مقدار تولید اسید سیتریک در pH برابر 7، از پوست پرتقال با منبع کربن ساکارز و پپتون به عنوان منبع ازت، بدست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، مقدار قابل قبولی اسید سیتریک در محیط کشت جامد از پوست پرتقال توسط گونه بومی آسپرژیلوس نایجر تولید شد.
كلمات كليدي : اسید سیتریک، ضایعات میوه و سبزیجات، آسپرژیلوس نایجر
تاريخ دفاع : 1397-6-21