بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930307343
نویسنده : مرسده نسیمی
عنوان پایان نامه : طراحی سیستم¬ تشخیص گوینده مستقل از متن میکروفونی با استفاده از شبکه-های عصبی پرسپترونی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , علیرضا سحاب,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: در این پژوهش طراحی سیستمی برای تشخیص گوینده مستقل از متن معرفی شده است. یکی از کاربردهای مهم آن می¬تواند در سیستم¬ها و محیط¬های هوشمند برای تشخیص افراد و کاربردهای امنیتی باشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته بهترین مجموعه ویژگی¬ها انتخاب شده برای این کار شامل ویژگی¬های MFCC، انرژی، مشتق مرتبه اول و دوم است که در آنها ویژگی¬های توصیف¬گر و متمایز-کننده¬ای تولید خواهد شد. سیستم پیشنهادی بر مبنای شبکه عصبی پرسپترونی پیاده¬سازی شده است و این شبکه حکم دسته¬بند و بخش تصمیم¬گیری را دارد. سیستم پیشنهادی در بهترین حالت برای 20 گوینده شامل 12 مرد و 8 زن با درصد صحت بازشناسی 99.35% همراه بوده است. کلیدواژه: تشخیص گوینده، MFCC، شبکه عصبی، پردازش گفتار
كلمات كليدي : تشخیص گوینده، MFCC، شبکه عصبی، پردازش گفتار
تاريخ دفاع : 95-11-30