بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911093690
نویسنده : کاوه ابراهیم نیا
عنوان پایان نامه : تاثیر مؤلفه های سرمایه فکری سازمان بر عملکرد بازاریابی شعب بانک کشاورزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در عصر اطلاعات و به طور دقیق تر در عصر دانش، سرمایه ی فکری موضوعی با اهمیت است. سرمایه های فکری در میزان موفقیت و عملکرد بازاریابی نقش چشمگیری دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مؤلفه های سرمایه فکری سازمان بر عملکرد بازاریابی شعب بانک کشاورزی استان گیلان است. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از لحاظ روش و اجرا، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. ابزار پژوهش، نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شعب بانک کشاورزی استان گیلان (66 شعبه) بوده و روش سرشماری برای این تحقیق به کاربرده شده است. برای آزمون فرضیه ها در آمار استنباطی از معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و عملکرد بازاریابی در بانک کشاورزی تاثیر دارد. سرمایه ساختاری بر سرمایه ارتباطی و عملکرد بازاریابی در بانک کشاورزی تاثیر دارد. سرمایه ارتباطی بر عملکرد بازاریابی تاثیر ندارد. هم چنین نتایج نشان داد که متغير سرمایه ساختاری رابطه ميان سرمایه انسانی و عملکرد بازاریابی را تعديل مي¬كند. متغير سرمایه ارتباطی رابطه ميان سرمایه انسانی و عملکرد بازاریابی را تعديل نمي كند. متغير سرمایه ارتباطی رابطه ميان سرمایه ساختاری و عملکرد بازاریابی را تعديل نمي كند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: عملکرد بازاریابی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی
تاريخ دفاع : 1394-6-31