بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632254
نویسنده : رضا یوسفی سیاهرودی
عنوان پایان نامه : رابطه تعارض و ابهام نقش با عملکرد شغلی عاملین ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اهمیت عملکرد شغلی کارکنان سازمانها و دستگاه¬های اجرایی و متغیرهای تاثیر گذار برآن یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در سازمانها مورد توجه است که از آن متغیرها میتوان به متغیرهای تعارض و ابهام نقش در عملکرد شغلی کارکنان اشاره نمود . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض و ابهام نقش با عملکرد شغلی عاملین ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان گیلان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی عاملین ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان گیلان در پاییز سال 1396 به تعداد 386 نفر بود که از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده تعداد 120 نفر انتخاب و پرسشنامه¬های تعارض و ابهام نقش ريزو، هوس و ليرتزمن (1970) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته-های پژوهش نشان داد بين تعارض و ابهام نقش با عملکرد شغلی عاملین ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان گیلان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : تعارض نقش، ابهام نقش، عملکرد شغلی، عاملین ذیحسابی
تاريخ دفاع : 1396-11-30