بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950136345
نویسنده : سیده مریم میرباذل
عنوان پایان نامه : نقش نشانه شناسی بر باورهای اجتماعی مردم ایران و تأثیر آن در دوران اسلامی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر ابراهیم باوفا دلیوند,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده تحقیق حاضر کوشش نمود به بررسی نقش نشانه شناسی بر باورهای اجتماعی مردم ایران و تأثیر آن در دوران اسلامی بپردازد. بدین منظور، 200 مرد و زن از چهار شهر ایران (رشت، تهران، زنجان و تبریز) بعنوان شرکت کنندگان این پژوهش به طور تصادفی با رویکردِ لایه ایی انتخاب گردیدند. گردآوری داده های مورد نظر بصورت مطالعات میدانی، کتابخانه ای، اینترنتی در دو مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول، پرسشنامه و انجام مصاحبه نیمه ساختار-یافته بود. همه شرکت کنندگان پرسشنامه را تکمیل نمودند. داده های کمّی بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آمارتوصیفی، آمار استنتاجی غیرشاخص دارِ آناليز واريانس يك طرفه كروسكال-والیس و ضریب همبستگی اِسپیرمن رَنک اُردر به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. 40 نفر از 200 شرکت کننده در مصاحبه شرکت نمودند. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه تفسیر شدند. مرحله دوم گردآوری داده ها نیز کیفی بوده و شامل آثار تاریخی بجا مانده در ایرانِ پس از اسلام در حوزۀ هنر معماری، هنر کاشیکاری و ظروف مربوط به دوره سلجوقی، صفوی و قاجار می باشد. داده های تاریخی با روش توصیفـی- تحلیلـی در راسـتای بررسی نقش نشانه شناسی بر پایه نظریه دوگانه سوسور و نظریه سه گانه پیرس تجریه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که به لحاظ آماری بین علم نشانه شناسی و باورهای اجتماعی مردم ارتباط معناداری وجود دارد.این پژوهش در تبیین بررسی و تحلیل رویکردهای موجود علم نشانه شناسی، به این نتیجه دست یافت که علم نشانه شناسی از سه وجه "معناشناختی نشانه ها، جامعه، و مردم" برخوردار است که در رمزگشایی معانی نشانه ها برای شناساندن وقایع اجتماعی، سیاسی، مذهبی، و فرهنگی همیشه در تعامل یکدیگرند.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: باورهای اجتماعی، دوران اسلامی، نشانه شناسی
تاريخ دفاع : 1397-11-8