بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950277060
نویسنده : مریم ایمانی آ‌لیانی
عنوان پایان نامه : ساخت غشای پلیمری نا‌متقارن مرکب با استفاده از پلی‌سولفون برای جداسازی CO2 از CH4
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی شیمی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فاطر‌ه درستی شیخعلی کلا‌یه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این مطالعه، اثر افزودن مایع یونی 1- اتیل-3- متیل ایمیدازولیوم تترافلوئورو بورت بر خواص تراوایی گازهای CO2 و CH4 غشای نامتقارن با استفاده از پلی¬سولفون ارزیابی شد. مایع یونی با ترکیب درصدهای 10، 20، 30 و 40 درصد وزنی به غشای نامتقارن مرکب پلیمری اضافه شد. خواص مایعات یونی و غشاهای ساخته شده به روش¬های مختلفی نظیر FESEM، FT-IR،TGA و XRD بررسی شد. همچنین آزمون تراوایی گازهای CO2 و CH4 برای غشاهای نامتقارن انجام شد. و به دنبال آن گزینش-پذیری CO2/CH4 ارزیابی شد. نتایج FE-SEM نشان داد که یون¬های مایع یونی از پراکندگی یکنواختی در غشای نامتقارن پلیمری برخوردارند و لایه¬ی گزینش¬پذیر در غشا¬ها به خوبی تشکیل شده¬است. بررسی TGA بیانگر پایداری گرمای غشا¬های نامتقارن حاوی مایع یونی در مقایسه با غشای پلیمری خالص بوده است. نتایج نشان داد که تراوایی گازها به ویژه CO2 با افزایش درصد وزنی مایع یونی به طور قابل توجهی افزایش یافته است در مقابل گزینش¬پذیری CO2/CH4 کاهش داشته است. در نهایت، مقایسه بین عملکرد غشاها با جداسازیCO2/CH4 نشان داد که در غشاء نامتقارن حاوی 40 درصد وزنی مایع یونی بهترین تراوایی CO2 GPU 0487/13 و گزینش¬پذیری 6165/9 است.
كلمات كليدي : غشاء نامتقارن پلیمری، مایع یونی، لایه¬ی گزینش¬پذیر، تراوایی، گزینش¬پذیری
تاريخ دفاع : 1397-11-10