بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940237626
نویسنده : ایوب تقی زاده حویق
عنوان پایان نامه : تاثیر آگاهی گفتمانی پیوستگی و پیوستاری در متن بر پیشرفت توانایی خواندن و درک مفاهیم دانش آموزان پایه دهم سطح متوسطه دوم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبانشناسي همگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه ارجمندی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر کوشید به بررسی اثر آموزش آگاهی گفتمانی انسجام متنی کتاب دهم زبان انگلیسی بر پیشرفت توانایی درک متن دانش آموزان پایه دهم (سطح متوسطه دوم) بپردازد. بدین منظور، ۶۰ دانش آموز پسر پایه دهم با رده سنی ۶ ۱ - ۵ ۱ از میان ۰ ۱۲ دانش آموز از دبیرستان پسرانه دکتر هشترودی، روستای حویق و دبیرستان پسرانه امام رضا، روستای چوب بر، آستارا، گیلان، ایران، از طریق آزمون SPT تعیین سطح و سپس بصورت تصادفی به دو گروه ۳۰ نفره آزمایش و شاهد تقسیم بندی شدند. سی زبان آموز گروه آزمایش، برنامه آموزشی توانایی خواندن و درک مفاهیم را در هشت هفته (یک بار در هفته) از طریق آموزش زبان مبتنی بر آگاهی گفتمانی پیوستگی و پیوستاری در متن مانند نشانگرهای گفتمانی زمانی، استنباطی، تطبیقی و تفصیلی دریافت نمودند درحالیکه ۳۰ دانش آموز گروه شاهد همان آموزش را با روش رایج سیستم جدید آموزش مدارس دریافت کردند. داده های گردآوری شده با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون های تی تست مستقل و مزدوج، آزمون لوین و eta squared به کمک نرم افزاز SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق با توجه به نمرات بالای گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه شاهد نشان داد که آموزش آگاهی گفتمانی پیوستگی و پیوستاری در متن بر پیشرفت توانایی خواندن و درک مفاهیم دانش آموزان موثر است. بنابراین، آموزش آگاهی گفتمانی پیوستگی و پیوستاری در متن به عنوان ابزاری نه تنها برای افزایش توانایی خواندن و درک مفاهیم بلکه همچنین فراهم نمودن فرصت هایی برای دانش آموزان جهت کسب استراتژی های درک مفاهیم خواندن سودمند است.
كلمات كليدي : آگاهی گفتمانی و توانایی خواندن و درک مفاهیم
تاريخ دفاع : 1397-11-9