بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940232623
نویسنده : مرجان زحمتکش لاتی
عنوان پایان نامه : تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی – مقاومتی بر شاخص توده بدن، هموستاز گلوکز، اشتها، میزان لپتین و hs-CRP دختران نوجوان دارای اضافه وزن و چاق مضطرب
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی- مقاومتی بر شاخص توده بدن، هموستاز گلوکز، اشتها، میزان لپتین و hs-CRP سرم دختران نوجوان دارای اضافه وزن و چاق مضطرب بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 30 دختر نوجوان دارای اضافه وزن و چاق مضطرب به طور تصادفی به دو گروه تجربی (تعداد: 15 نفر؛ سن: 97/0 ± 33/16 سال؛ شاخص توده بدن: 26/3 ± 48/30 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل (تعداد: 15 نفر؛ سن: 18/1 ± 53/16 سال؛ شاخص توده بدن: 21/2 ± 32/30 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. گروه تجربی هشت هفته تمرینات هوازی، مقاومتی و هر هفته سه جلسه انجام داد. هر جلسه متشکل از 10 دقیقه گرم کردن و سرد کردن، 30 دقیقه تمرین هوازی (80-60 درصد حداکثر ضربان قلب) و 30 دقیقه تمرین مقاومتی پیشرونده (70-50 درصد یک تکرار بیشینه) بود. قبل و پس از هشت هفته تمرین اندازه‌گیری‌های شاخص توده بدن، هموستاز گلوکز (قند خون ناشتا، انسولین)، لپتین، hs-CRP و اشتها به عمل آمد. اطلاعات آماری توسط آزمون کوواریانس یکطرفه و آنالیز واریانس طرح تکراری از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 اندازه‌گیری، سطح معنی‌داری 05/0>α در نظر گرفته شد. در مقایسه با گروه کنترل، در دختران تمرین کرده کاهش معنی‌دار شاخص توده بودن، لپتین، قند خون ناشتا و کاهش انسولین (01/0=P) وجود داشت. با این حال، تفاوت معنی‌داری در میزان اشتها و hs-CRP وجود نداشت (05/0
كلمات كليدي : تمرین هوازی، مقاومتی، اضطراب، شاخص توده بدن، هموستاز گلوکز، لپتین، اشتها، hs-CRP
تاريخ دفاع : 1396-6-31