بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950497637
نویسنده : زینب فرجی پور ماسوله
عنوان پایان نامه : رابطه والد-کودک و انسجام خانواده با مهارت¬های اجتماعی دانش آموزان دختر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کیفیت روابط والد-فرزند در کنار همبستگی و انسجام درونی خانواده می توانند تعیین کننده بسیاری از خصوصیات روانشناختی و اجتماعی فرزندان باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه والد-کودک و انسجام خانواده با مهارت¬های اجتماعی دانش آموزان دختر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان رضوانشهر در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 430 نفر بود. از این بین با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 153 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانش آموزن پرسشنامه¬های رابطه والد-فرزند فاین و همکاران (1983) و انسجام خانواده سامانی (1381)، و معلم برای دانش آموزان پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بین رابطه پدر- فرزند و خرده مقیاس¬های احساس مثبت و ارتباطات؛ بین رابطه مادر- کودک و خرده مقیاس¬های احساسات مثبت، تعیین هویت، ارتباطات، و انسجام خانواده با نمره مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و همچنین بین خرده مقیاس¬های درگیری و آمیختگی پدر ، خشم پدر، و تنفر/گم گشتگی نقش مادر با نمره مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : رابطه والد-فرزند، انسجام خانواده، مهار¬ت¬های اجتماعی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1397-11-3