بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910583895
نویسنده : میلاد پیر خوش سیرت
عنوان پایان نامه : نقش مشارکت شهروندان در حفظ و توسعه فضای سبز شهری ( مطالعه موردی : شهر لاهیجان )
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی علیمرادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با هدف نقش مشارکت شهروندان در حفظ و توسعه فضای¬سبز شهری در شهر لاهیجان صورت گرفت. این تحقیق براساس طرح تحقیق، توصیفی و براساس هدف، ازنوع کاربردی است. جامعه آماری شامل شهروندان شهر لاهیجان می¬باشد. جمعیت شهر لاهیجان 97000 نفر می¬باشد. بر طبق فرمول کوکران حجم نمونه 382 نفر می¬باشد. روش نمونه¬گیری بصورت غیراحتمالی در دسترس می¬باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه¬ای و میدانی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می¬باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، کارکرد اجتماعی و روانی فضای سبز شهری و مشارکت شهروندان در حفظ و گسترش فضای سبز شهری را مورد سنجش قرار می¬دهد. داده ها در سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که در حفظ و گسترش فضاي سبز شهري، شهروندان لاهیجان نقش دارند. همچنان نتایج تحقیق نشان می دهد که در حفظ و گسترش فضاي شهري به کارکرد اجتماعی و روانی آن در لاهیجان توجه می شود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: فضای سبز، مشارکت شهروندی، کارکرد اجتماعی و روانی، شهرداری
تاريخ دفاع : 1393-11-30