بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950097132
نویسنده : فاطمه پور مقدم
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و چسبندگی هزینه
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر صادق پور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و چسبندگی هزینه می باشد. چسبندگی هزینه به این معناست که افزایش هزینه ها در زمان افزایش فروش، بیشتر از کاهش همان مقدار هزینه ها در زمان کاهش فروش است. نمونه آمار این تحقیق شامل 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و چسبندگی هزینه ها رابطه منفی ‌معنی داری وجود دارد همچنین ارتباط منفی بین سرمایه گذاران نهادی و درجه چسبندگی هزینه در ‌سهامداران نهادی فعال بیشتر از سایر ‌سهامداران نهادی غیرفعال می باشد.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: مالکیت نهادی، سهامداران نهادی فعال، سهامداران نهادی غیرفعال، چسبندگی هزینه
تاريخ دفاع : 1397-6-21