بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950275519
نویسنده : آیدا بیدار
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود می باشد.در این تحقیق یک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته و هشت متغیرکنترلی وجود دارد .که متغیرهای نوع اظهار نظر حسابرس، اندازه شرکت، تغییر حسابرس دربازه ی زمانی تحقیق، ارزش دفتری بازار، نسبت بدهی و رشد شرکت، سن شرکت ، درصد مالکیت سهامداران نهادی، به عنوان متغیرهای کنترلی تاثیرگذار، در مدل وارد شده اند. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 130 شرکت طی سال های 1392 تا 1396 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزارهای Excel و Eviews و مدل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
كلمات كليدي : کیفیت حسابرسی-مدیریت سود
تاريخ دفاع : 1397-11-10