بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950503468
نویسنده : مریم نصیبی پاشاکی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه گرایش به نوآوری در خدمات و عملکرد شرکت (مورد مطالعه:شرکت مخابرات استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه شرکت ها از گرایش های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می کنند. از میان این گرایش ها، نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. بر اين اساس، اين تحقیق تلاش دارد به بررسی رابطه گرایش به نوآوری در خدمات و عملکرد شرکت در شرکت مخابرات استان گیلان بپردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و هدف آن کاربردی است، و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کلیه ی کارکنان تلفن ثابت شرکت مخابرات استان گیلان می باشد. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 311 نفر است. و از روش نمونه ¬برداری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. داده¬ها از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه20 ، و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، مدل اصلی پژوهش از برازش خوبی برخوردار است و نتایج فرضیه ها نشان داد، جهت گیری ایجاد خدمات و جهت گیری تحویل خدمات با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنا داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که جهت گیری متقابل مشتری بر عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. اما جهت گیری فناوری بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری ندارد. در ادامه نتایج نشان داد جهت گیری فناوری بر جهت گیری خلق خدمات و جهت ارائه خدمات رابطه مثبت و معناداری دارد. و جهت گیری فناوری بر تعامل مشتری رابطه مثبت و معناداری دارد. از سویی نتایج نشان می دهد جهت گیری فناوری با عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی ایجاد خدمات و ارائه خدمات رابطه مثبت و معناداری دارد. و در نهایت نتایج نشان داد که جهت گیری فناوری با عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی تعامل مشتری رابطه مثبت و معناداری دارد.
كلمات كليدي : کلیدواژه: عملکردشرکت، نوآوری خدمات،جهت گیری فناوری، شرکت مخابرات
تاريخ دفاع : 1397-10-25