بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950225057
نویسنده : رسول زبردست گشتی
عنوان پایان نامه : شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده در سایت های تجارت الکترونیک
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه مصرف کنندگان می توانند آزادانه با آشنایان خود در فاصله های بسیار دور ارتباط برقرار کنندو اطلاعات را از طریق جوامع آنلاین بایکدیگر به اشتراک بگذارند. به خصوص، با افزایش اینترنت از طریق موبایل مصرف کنندگان می توانند در هر زمانی از طریق دستگاه های تلفن همراه با دیگران ارتباط برقرار کنند . مصرف کنندگان به طور فزاینده در جامعه آنلاین از موبایل به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات قبل از خرید استفاده می کنند. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده در سایت های تجارت الکترونیک بوده و جامعه آماری مورد بررسی کلیه شهروندان شهر رشت می باشد داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی شهروندان شهر رشت که بیشتر از 81 سال می باشد. با توجه به حجم بالای جامعه، نمونه گیری از طریق فرمول کوکران برای جامعه های نامحدود 213 نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیه ها به جز تاثیر جنسیت افراد بر تمایل به خرید و تاثیر اعتبار منبع بر سودمندی ادراک شده مورد تایید قرار گفتند.
كلمات كليدي : نگرش، اعتماد، سودمندی درک شده، تمایل به خرید، آسانی استفاده درک شده، تجارت الکترونیک.
تاريخ دفاع : 1397-11-10