بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950212322
نویسنده : محمد شادفرد
عنوان پایان نامه : نقش فناوری اطلاعات و نوآوری در عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی کار آفرینی سازمانی(مورد مطالعه:شرکت‏های تولیدی شهرک صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :احمد قنبریان بروجنی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه شرکت‏های تولیدی تلاش‏های بسیاری برای ارائه عملکرد بهتر از خود نشان داده و می‏کوشند تا با بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای متعددی به این مهم دست یابند در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات و نوآوری در عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی کار آفرینی سازمانی طراحی شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نظر هدف کاربردی محسوب می‎شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‏های تولیدی شهرک صنعتی رشت است که تعداد آنها 222شرکت بوده و 123 شرکت از طریق شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. روش جمع آوری داده‎ها در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می‎باشد. جهت روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوی وتعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در نهایت برای تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیه‎های تحقیق از روش مدلسازي معادلات ساختاري با نرم افزار smart pls 2 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‎های جمع آوری شده نشان داد که متغیرهای کارآفرینی سازمانی ، نوآوری و استفاده از فناوری اطلاعات به میزان 7/63درصد از متغیر عملکرد شرکت راتبیین می‌کنند.
كلمات كليدي : کارآفرینی سازمانی ، نوآوری و استفاده از فناوری اطلاعات، عملکرد شرکت
تاريخ دفاع : 1397-11-10