بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950515935
نویسنده : میلاد نیکوکار لنگ
عنوان پایان نامه : ارتباط تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی با پذیرش اجتماعی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان نوجوان پسر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سامره اسدی مجره,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , ندارم,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی با پذیرش اجتماعی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان نوجوان پسر انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان ماسال می باشد که در سال تحصیلی 98- 1397 مشغول تحصیل بودند. دانش آموزان پسر با استفاده از جدول مورگان به تعداد 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های مقیاس تنظیم هیجان گراس و جان، پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر، مقیاس پذیرش اجتماعی کراون و مارلو و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که، پذیرش اجتماعی با تنظیم هیجان در جهت مثبت و با کفایت اجتماعی با ضریب همبستگی (183/0-) در سطح 99 درصد در جهت منفی معنادار است. همچنین ارتباط بین متغیرهای تنظیم هیجان با بهزیستی روان شناختی با سطح اطمینان 99درصد در جهت مثبت معنادار است. علاوه براین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که، متغیرهای تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی، توانایی تبیین 7/2 درصد از تغییرات پذیرش اجتماعی را دارا می¬باشند. و تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی، توانایی تبیین 7/14 درصد از تغییرات متغیر بهزیستی روان شناختی را دارا می¬باشند.
كلمات كليدي : تنظیم هیجان، کفایت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، بهزیستی روانشناختی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1397-11-08