بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950040665
نویسنده : ابوطالب بیدار
عنوان پایان نامه : پیش‌بینی بخشودگی بین فردی بر اساس صمیمیت، مؤلفه‌های عشق‌ورزی و رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سامره اسدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش با هدف پیش‌بینی بخشودگی بین فردی بر اساس صمیمیت، مؤلفه‌های عشق‌ورزی و رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان استان گیلان انجام شد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان استان گیلان در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 187 نفر بودند. نمونه پژوهش شامل 123 نفر از دانشجویان مذکور بود که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های رضایتمندی زناشویی اینریچ (1989)، نگرش عشق‌ورزی استرنبرگ (1986)، صمیمت آسوده و تیموری (1387) و بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران (1389) استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آمار پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین صمیمیت با بخشودگی بین فردی در دانشجویان متأهل رابطه وجود داشت (05/0P˂). بین مؤلفه‌های عشق¬ورزی با بخشودگی بین فردی در دانشجویان متأهل رابطه وجود داشت (05/0P˂). بین رضایت زناشویی با بخشودگی بین فردی در دانشجویان متأهل رابطه وجود داشت (05/0P˂). مؤلفه‌های صمیمیت، عشق‌ورزی و رضایت زناشویی در پیش بینی بخشودگی بین فردی نقش دارند. از یافته ای این پژوهش می توان نتیجه گرفت که بخشودگی بین فردی در استحکام روابط زوجین مؤثر می باشد و توجه به آن برای همه همسران بویژه در بین دانشجویان متأهل توصیه می شود. کلیدواژه‌ها: بخشودگی بین فردی، صمیمیت، مؤلفه‌های عشق‌ورزی، رضایت زناشویی، دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان
كلمات كليدي : کلیدواژه‌ها: بخشودگی بین فردی، صمیمیت، مؤلفه‌های عشق‌ورزی، رضایت زناشویی، دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان
تاريخ دفاع : 1397-9-28