بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940224829
نویسنده : محمدتقی شایگان
عنوان پایان نامه : تاثیر بازارگرائی رابطه¬ای بر ارزش ویژه برند در بانکها (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این مطالعه بررسی تاثیر بازارگرائی رابطه¬ای بر ارزش ویژه برند در بانکها می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 27 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک مسکن در شهر رشت می باشد که تعداد آنها نامحدود در نظر گرفته شده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 391 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بازارگرائی رابطه¬ای و ابعاد آن تاثیر معناداری بر ارزش ویژه برند در بانک مسکن دارند. همچنین بیشترین تاثیر مربوط به بعد اعتماد و کمترین تاثیر مربوط به بعد عمل متقابل می¬باشد.
كلمات كليدي : بازارگرائی رابطه¬ای، ارزش ویژه برند، بانک مسکن، مدل یابی معادلات ساختاری
تاريخ دفاع : 1396-6-5