بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950153076
نویسنده : سیمین موجودی نیا
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با عناصر و شاخص های مالی با بکارگیری روش GMM
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با برخی از عناصر و شاخص های صورت های مالی با بکارگیری روش GMMمی باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1395 است که با استفاده از حذف سیستماتیک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش شامل اهرم مالی، سود خالص، فروش، اندازه شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، پیچیدگی عملیات و نوع اظهار نظر می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته در سطح خطای 5 درصد آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد ضریب متغیر مستقل حق الزحمه حسابرسی سال قبل، مثبت و p-value آن کوچکتر از 5 درصد می باشد. بنابراین بین حق الزحمه حسابرسی سال قبل و حق الزحمه حسابرسی سال جاری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. ضریب متغیر مستقل فروش، مثبت و p-value آن کوچکتر از 5 درصد می باشد. بنابراین بین فروش شرکت و حق الزحمه حسابرسی سال جاری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. ضریب متغیر مستقل اندازه شرکت، مثبت و p-value آن کوچکتر از 5 درصد می باشد. بنابراین بین اندازه شرکت و حق الزحمه حسابرسی سال جاری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. ولی بین سایر متغیرهای مستقل و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
كلمات كليدي : حق الزحمه حسابرسی، نسبت های مالی، پیچیدگی عملیات، نوع اظهار نظر، روش گشتاورهای تعمیم یافته
تاريخ دفاع : 1397-06-13