بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950015561
نویسنده : میثم عليدوست نيا
عنوان پایان نامه : رفتار تمایلی کشاورزان شهرستان فومن به استفاده از انرژی¬های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدصادق اللهیاری, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید فیروزی, ,
چكيده : به دلیل مصرف بی‌رویه منابع سوخت فسیلی و با توجه به جایگزینی طولانی مدت این سوخت‌ها، استفاده و گرایش به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی رو به افزایش نهاده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار تمایلی کشاورزان به انرژ‌ی‌های تجدیدپذیر و نوین و نوع¬شناسی کشاورزان براساس تمایلات آنها به استفاده و کاربرد این انرژی‌ها می‌باشد. برای این منظور از یک روش تحقیق پیمایش توصیفی همبستگی جهت تحقق اهداف پژوهش استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار اصلی پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی از طریق مصاحبه رو در رو در بین نمونه‌های آماری توزیع گردید. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار 717/0 به دست آمد که حاکی از قابلیت اطمینان ابزار بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که به ترتیب پنج عامل نگرش، دغدغه‌های زیست‌محیطی، هنجار ذهنی، هنجار اخلاقی و کنترل رفتاری درک شده 1/58 درصد از واریانس رفتار تمایلی کشاورزان به استفاده از انرژی¬های تجدیدپذیر را تبیین نمودند. تحلیل خوشه‌ای دو مرحله‌ای براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای گروه‌بندی پاسخگویان استفاده شد. نتایج نشان داد که سه خوشه قابل تفکیک براساس مولفه‌ها قابل شناسایی بودند. براساس نتایج تحلیل خوشه‌ایk میانگین، خوشه اول ۴۵ درصد کل پاسخگویان را شامل می‌شد که دو عامل هنجار ذهنی و نگرش شالوده اصلی تشکیل این خوشه بودند. خوشه دوم شامل 5/37 درصد از پاسخگویان بودند و با توجه به مقدار مرکز ثقل عامل‌های تشکیل دهنده این گروه افراد، این گروه تمایل بیشتری به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی از خود نشان می‌دهند. به طور کلی عامل هنجار اخلاقی به عنوان مهم‌ترین عامل در شکل‌دهی هر سه گروه مشاهده شد.
كلمات كليدي : انرژی¬های تجدیدپذیر، هنجار اخلاقی، هنجار ذهنی، نگرش، کنترل رفتاری درک شده، دغدغه‌های زیست‌محیطی و تحلیل خوشه¬ای
تاريخ دفاع : 1397-06-22