بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950508219
نویسنده : ابراهیم کریمی
عنوان پایان نامه : نقش خوددلسوزی و بخشودگی بین فردی در پیش بینی بهزیستی معنوی دانش آموزان پسر دارای اضطراب امتحان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف رابطه خوددلسوزی و بخشودگی بین فردی در پیش بینی بهزیستی معنوی دانش آموزان پسر دارای اضطراب امتحان انجام شده است. اين پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش آموزان پسر ناحیه دو شهر رشت در سال 1397 می باشد، تعداد این دانش آموزان در ناحیه دو (ناحیه مورد پژوهش) در دوره دوم در پنج دبیرستان پسرانه 1250 نفر می باشد که به روش نمونه گیری خوشه¬ای 250 نفر بر اساس پرسشنامه اضطراب امتحان به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه خود دلسوزی نف (2003)؛ بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران (1988)، بهزیستی معنوی پالوتزين و اليسون (1982) بر روی آنها اجرا شد. نتایج با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مهربانی با خود، ارتباط مجدد، ذهن آگاهی به صورت مثبت و متغیر قضاوت خود به صورت منفی بهزیستی معنوی دانش آموزان پسر دارای اضطراب را پیش بینی مي‌كنند؛ و بین خوددلسوزی و بخشودگی بین فردی در دانش آموزان پسر دارای اضطراب امتحان رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P) با توجه به نتایج فوق، می توان گفت که با تقویت بهزیستی معنوی ، خوددلسوزی و بخشودگی بین فردی، می توان اضطراب امتحان را در دانش آموزان کاهش داد.
كلمات كليدي : خوددلسوزی، بخشودگی بین فردی، بهزیستی معنوی، اضطراب امتحان.
تاريخ دفاع : 1397-11-09