بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950125434
نویسنده : علی رضایی فومنی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ساختار رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی بواسطه تعهد عاطفی و حمایت سازمانی درک شده ( مطالعه موردی: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید محمد نوع پسند اصیل,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود ارتباط قوی بین اعضا است. عدم رعایت عدالت می تواند موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر شود و در نهایت رشته های پیوند میان این اجزا را بگسلد؛ در واقع می توان گفت که عدالت نقش یک انسجام بخش را ایفا می کند. هنگامی که عدالت سازمانی رعایت می شود، افراد بیشتر خود را جزیی از سازمان می دانند و برای رشد و پیشرفت آن رفتارهای داوطلبانه انجام می دهند. این پژوهش در مورد بررسی تاثیر ساختار رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی بواسطه تعهد عاطفی و حمایت سازمانی درک شده می باشد. متغیرهای تحقیق عبارتند از: رفتارهای شهروندی سازمانی، ساختار رهبری، تعهد عاطفی و حمایت سازمانی درک شده. جامعه آماری تحقیق را کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان تشکیل می دهند. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و برابر با 161 نفر می باشند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده و با نرم افزار PLS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه ها تایید شد. واژه های کلیدی: رفتارهای شهروندی سازمانی، ساختار رهبری، تعهد عاطفی و حمایت سازمانی درک شده
كلمات كليدي : رفتارهای شهروندی سازمانی، ساختار رهبری، تعهد عاطفی و حمایت سازمانی درک شده
تاريخ دفاع : 97-06-22