بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950507795
نویسنده : نیما روشن
عنوان پایان نامه : تأثیر سبک رهبری بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی استان گیلان با توجه به نقش عدالت سازمانی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزین فرحبد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی عدالت سازمانی در تاثیر سبک رهبری(تحول گرا – تعاملی) بر رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان به تعداد 591 نفر هستند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای و بر طبق فرمول کوکران، حجم نمونه 231 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد و روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا مورد پذیرش قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار آماریSmart PLS3 اقدام شد. یافته های تحقیق نشان داد که رهبری تحول گرا – تعاملی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان گیلان از طریق میانجی گری متغیر عدالت سازمانی تأثیر گذار است. براین اساس می¬توان گفت که با ادراک از عدالت سازمانی از سوی کارکنان میزان رضایت شغلی شان با در نظر گرفتن سبک رهبری تحول گرا – تعاملی در سازمان افزایش پیدا می-کند.
كلمات كليدي : رهبری تحول گرا، رهبری عاملی، رضایت شغلی، عدالت سازمانی
تاريخ دفاع : 1397-11-10