بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165153
نویسنده : فاطمه امیدی علینودهی
عنوان پایان نامه : نقش تعامل والد- فرزند و جو عاطفی خانواده در پیش بینی حرمت خود دانش آموزان مقطع ابتدایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روابط والدین با فرزندان و جوعاطفی حاکم بر خانواده می توانند تعیین کننده بسیاری از خصوصیات روانشناختی فرزندان از جمله حرمت خود آن¬ها باشند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تعامل والد- فرزند و جو عاطفی خانواده در پیش بینی حرمت خود دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی و والدین آنها در نیمسال اول سال تحصیلی 98- 1397 شهر رشت به تعداد تقریبی 1600 نفر بود. از این بین با توجه به جدول مورگان، 230 دانش آموز به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه¬های حرمت‌خود پوپ و همکاران (1988)، رابطه والد-فرزند فاین و همکاران (1983) و جو عاطفی خانواده هیل برن و بی (1964) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بین حرمت خود دانش آموزان مقطع ابتدایی با رابطه پدر و فرزند و خرده مقیاس¬های احساس مثبت و ارتباطات و رابطه مادر و فرزند و خرده مقیاس¬های احساسات مثبت، تعیین هویت، ارتباطات؛ همچنین نمره کل جو عاطفی خانواده و خرده مقیاس¬های محبت، نوازش، تایید کردن، تجربه مشترک، تشویق کردن و اعتماد رابطه مثبت؛ و با خرده مقیاس خشم رابطه پدر و فرزند و خرده مقیاس تنفر/گم گشتگی نقش رابطه مادر و فرزند رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : تعامل والد-فرزند، جوعاطفی خانواده، حرمت خود، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1397-11-09