بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950051499
نویسنده : مرتضی کریم پور
عنوان پایان نامه : بررسی خواص ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و مهاری عصاره اوکالیپتوس (Eucalyptus Spp.) بر تولید نانو بیوفیبریل های آمیلوئیدی از آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل.
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :امیر آراسته, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: اکالیپتوس(Eucalyptus) سرده ای از درختان از خانواده میرتاسه (Myrtaceae) می باشد که اصلش از استرالیا است و در آن سرزمین تشکیل جنگل های انبوهی می دهد و ارتفاع آن از 30 میلی متر تا 145 متر می رسد. هدف از این تحقیق بررسی خواص ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و ضد آلزایمری عصاره برگ گیاه اکالیپتوس به روش مهار تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی است. مواد و روش ها: ابتدا برگ اکالیپتوس، پودر شده و به کمک حلال اتانول 70 درصد عصاره هیدروالکلی گیاه اکالیپتوس تهیه گردید. اثرات ضد میکروبی عصاره روی باکتری های Staphylococcus aureus، Escherichia coli، Listeria monocytogenes و Salmonella typhimurium با استفاده از روش آنتی بیوگرام بررسی و مقادیر MIC و MBC عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس تعیین شد. بررسی حضور رشته¬های آمیلوئیدی با روش طیف سنجی کنگورد و اثرات آنتی اکسيدانی با روش DPPH انجام شد. نتایج: قطر هاله عدم رشد عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس در روش چاهک بر روی باکتری های اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز و سالمونلا تیفی موریوم به ترتیب 12 میلی متر، 22 میلی متر، 26 میلی متر و 15 میلی متر و نتایج MIC و MBC در باکتری¬های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 625/0 و 25/1 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر، در لیستریا مونوسیتوژنز به ترتیب 5/2 و 5 و در سالمونلا پس از حساس نبودن باکتری به غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره، از غلظت بالاتر یعنی 20 میلی گرم بر میلی لیتر استفاده شد. مقدار MIC و MBC به ترتیب 5 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین شد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در غلظت 9 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر از عصاره و بیش¬ترین مهار تولید نانو رشته¬های آمیلوئیدی در غلظت 4/0 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر از عصاره مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: عصاره اکالیپتوس با خاصیت ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و ضد آلزایمری که دارد، جایگزین مناسبی برای درمان عفونت، کاهش رشد سرطان و عوارض ناشی از بیماری آلزایمر خواهد بود.
كلمات كليدي : اکالیپتوس، ضد میکروبی، ضد آلزایمری، آنتی اکسیدانی، نانوبیوفیبریل آمیلوئید
تاريخ دفاع : 1397-6-20