بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950161885
نویسنده : فرشاد عبدی توتکابنی
عنوان پایان نامه : تاثیر یادگیری زبان به کمک کامپیوتر بر روی توانش اصطلاحی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود تقی پور بازرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این مطالعه به دنبال یافتن اثربخش ترین روش یادگیری زبان انگلیسی در به کارگیری برنامه ی کامپیوتری می باشد که تدریس را پشتیبانی و بهسازی می نماید و سپس اینکه چقدر می تواند در یادگیری اصطلاحات از سوی افراد توسط برنامه های کامپیوتری موثر باشد را اندازه گیری می نماید. در این مطالعه نمونه شامل 60 دانش آموز موسسه خانم هستند که همگی ایرانی و از رشت می باشند. آنها از طریق برگزاری آزمون QPT انتخاب و به دو گروه تقسیم شده بودند ( گروه معیار و گروه تجربی). اولین بخش کار توسعه ی برنامه کامپیوتری برای تدریس اصطلاحات جدید از کتاب 136 اصطلاح انگلیسی آمریکایی بود. مرحله ی بعدی تدریس یا آموزش اصطلاحات جدید دروس به گروه از 60 دانش آموز بود، در یک گروه محیط آموزش اصطلاح، نرم افزار LX و در گروه دیگر روش سنتی ارائه شده از سوی معلم زبان بود و نتایج توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که کاربرد نرم افزار اشاره شده در بالا منجر به توانایی بیشتر و بهتر زبان آموزان در فراگیری اصطلاحات انگلیسی شده بود.از اینرو،این مطالعه نشان می دهد که این همچنین می تواند به عنوان یک مطلب آموزشی اثربخش برای بهبود یاگیری اصطلاحات انگلیسی دانش آموزان مورد استفاده قرار بگیرد.
كلمات كليدي : نرم افزار LX,یادگیری زبان انگلیسی,برنامه ی کامپیوتری
تاريخ دفاع : 1397-11-10