بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950262783
نویسنده : روزبه میرزائی
عنوان پایان نامه : تاثیر وابستگی برند و درونی‌سازی برند بر نیت رفتاری و رضایت از برند هواداران باشگاه های ورزشی(مورد مطالعه: باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی فدایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه ورزش حرفه‌ای به عنوان یک کسب و کار محسوب می‌شود. رابطه بین تیم های ورزشی و طرفداران تیم‌ها به عنوان مهم‌ترین جنبه ورزش حرفه ای برای گرفتن نتیجه بهتر در نظر گرفته شده است. هدف در این پژوهش تاثیر وابستگی برند و درونی‌سازی برند بر نیت رفتاری و رضایت از برند هواداران باشگاه های ورزشی(مورد مطالعه: باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران) است. از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است. جامعه ی آماری، طرفداران تیم های ورزشی لیگ برتر فوتبال است که با توجه به فرمول کوکران جامعه نامحدود از ۴۰۰ پرسشنامه پخش شده تعداد ۳۲۹ پرسشنامه معتبر و قابل سنجش از بین طرفداران تیم ها جمع آوری شد و توسط نرم افزار معادلات ساختاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان از صحیح بودن تمامی فرضیات به جز تاثیر درونی سازی برند بر مفاهیم رفتاری برند در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است.
كلمات كليدي : وابستگی برند، نیت رفتاری برند، رضایت برند، درونی سازی برند
تاريخ دفاع : 1397-11-10