بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950283219
نویسنده : اسحق شاهنظری
عنوان پایان نامه : تاثیر دانش ایمنی و انگیزش ایمنی بر ایمنی در محیط کار در بین کارکنان شرکت فومن شیمی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی همایون فر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فروان غالباً کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند. با پیشرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشین در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در این گونه محیط‌ها فزونی می‌گیرد. یکی از اصلی ترین و پرچالش ترین موضوعات کشورهای صنعتی مقوله سلامتی نیروی کار در حوزه های حوادث و آسیب های ناشی از عوامل مختلف می‌باشد. امروزه با توجه به اهمیت موضوع سلامت و ایمنی نیروی کار در تمامی کشورها، نیازی فراگیر به دست یابی روش های منسجم بهبود شرایط کار و عملکرد ایمنی احساس می‌شود.هدف این پژوهش، تاثیر دانش ایمنی و انگیزش ایمنی بر ایمنی در محیط کار در بین کارکنان شرکت فومن شیمی در استان گیلان است.این پژوهش کاربه لحاظ هدف کاربردی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده‌ها در دسته ی تحقیقات توصیفی قرار دارد. جامعه ی آماری تحقیق کارکنان شرکت فومن شیمی در استان گیلان هستند. با توجه به اینکه در این تحقیق کارکنان به عنوان جامعه ی آماری هستند، لذا سطح تجزیه و تحلیل فردی است. و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی ساده است. در این تحقیق برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه تحلیل ازروش حداقل مربعات جزیی استفاده شدنتایج تجزیه و تحلیل حاکی از تایید تمامی فرضیات است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: انگیزش ایمنی، دانش ایمنی، ایمنی در محیط کار، شرکت فومن شیمی
تاريخ دفاع : 1397-11-9