بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930471667
نویسنده : معصومه امانی
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر یک دوره تمرینات همزمان مقاومتی – هوازی به همراه مصرف قهوه سبز بر میزان متابولیسم استراحت و هورمون های تستوسترون و کورتیزول در زنان دارای اضافه وزن و چاق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , ستیلا دلیلی,
چكيده : چکیده هدف: هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرینات همزمان مقاومتی – هوازی به همراه مصرف قهوه سبز بر میزان متابولیسم و هورمون های تستوسترون و کورتیزول در زنان دارای اضافه وزن و چاق بود. روش: این پژوهش ماهیت نیمه تجربی داشته که به صورت میدانی انجام شد. این تحقیق یک کارآزمایی بالینی بود از میان 100 نفر، 20 نفر افراد واجد شرایط داوطلب مبتلا به هایپوتیروئیدی با مراجعه به درمانگاه تخصصی شهر رشت انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرینی و شاهد تقسیم شدند و در پژوهشی که به مدت 8 هفته انجام شد، شرکت کردند. در ابتدا و پایان دوره اندازه گیری خونی به منظور بررسی کورتیزول سرمی، لپتین، تیروئید و همچنین ترکیب بدن (شامل BMI، دور کمر، درصد چربی و توده بدون چربی)، آمادگی جسمانی (شامل توان هوازی، توان بی هوازی، تعادل، انعطاف پذیری و قدرت) متابولیسم پایه آن ها نیز در ابتدا و پایان دوره اندازه گیری شد. برنامه تمرینی گروه تمرین شامل 8 هفته تمرین هوازی- مقاومتی، سه بار در هفته، هر جلسه 75 دقیقه (10 دقیقه گرم کردن، 30 دقیقه تمرین مقاومتی، 30 دقیقه تمرین هوازی و 5 دقیقه سرد کردن)بود. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرینات هوازی- مقاومتی موجب کاهش معنی دار در توده بدن، درصد چربی، نسبت دور کمر به لگن و افزایش معنادار توان بی هوازی، چابکی، درازنشست و تعادل در گروه تمرینی شد(05/0>P). با این حال بر سایر شاخص های توان هوازی، لپتین و کورتیزول تاثیر معنی داری نداشت(05/0
كلمات كليدي : کلید واژه: هیپوتیروئید-ترکیب بدن-لپتین-کورتیزول-آمادگی جسمانی-متابولیسم پایه.
تاريخ دفاع : 1395-11-30