بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930483617
نویسنده : فاطمه یوسفی
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه¬ای ویژگی¬های سرشت و منش، بهزیستی ذهنی و نظم جویی هیجانی زنان عادی و زنان در معرض خشونت خانگی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی بالينی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر مقایسه زنان عادی و زنانی با تجربه خشونت خانگی از نظر ویژگی‌های سرشت و منش، بهزیستی ذهنی و نظم جویی هیجانی بود. روش این پژوهش علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان متأهل شهر رشت تشکیل داد. بر این اساس با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، نمونه‌ای به حجم 75 نفر زنان دارای در معرض خشونت خانگی و 75 نفر زنان عادی به عنوان نمونه در نظر گرفته انتخاب شدند. لازم به ذکر است که زنان در معرض خشونت خانگی همگی افرادی بودند که به پزشکی قانونی شهر رشت مراجعه نموده اند و به پرسشنامه‌های: سرشت و منش، بهزیستی ذهنی و نظم جویی هیجانی پاسخ دادند. داده های بدست آمده نیز با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که: بین ویژگی های سرشت منش، بهزیستی ذهنی و نظم جویی در زنان در معرض خشونت خانگی و زنان عادی تفاوت های معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : خشونت خانگی، سرشت و منش، بهزیستی ذهنی، نظم جویی هیجانی
تاريخ دفاع : 1396-06-29