بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940019185
نویسنده : امیررضاناطقی
عنوان پایان نامه : اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره الکلی بابونه به همراه آب آشامیدنی بعد از واکسیناسیون بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های خونی، سیستم ایمنی و فلور میکروبی روده باریک جوجه های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر قطبی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين آزمايش به منظور بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره الکلی بابونه به همراه آب آشامیدنی بعد از واکسیناسیون بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های خونی، سیستم ایمنی و فلور میکروبی روده باریک جوجه های گوشتی بود. 160 قطعه جوجه گوشتي يكروزه سویه راس(308) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تيمار و 4 تكرار( 10 جوجه برای هر تکرار) به ازای هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت. تيمارها شامل: آب آشامیدنی، آب آشامیدنی 1%، 2% و 3% عصاره گیاه بابونه بودند. نتایج نشان داد تفاوت معنی داري در دوره هاي مختلف از نظر میزان مصرف خوراك وجود نداشت(05/0P). هم چنين استفاده از سطوح مختلف عصاره بابونه تأثيري برخصوصيّات لاشه به جز چربی لاشه نداشت. کم ترین درصد چربی لاشه مربوط به تیمارهای حاوی عصاره بابونه بود. هيچ كدام از فراسنجه هاي بیوشیمایی خون تحت تأثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت. بیشترین درصد لنفوسیت ها و پایین ترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت متعلق به تیمار حاوی 2% عصاره بابونه بود. جمعیت ایشریشیاکلی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت(5%< p). اما جمعیت لاکتوباسیلوس در ایلئوم پرندگانی که از تیمارهای حاوی عصاره بابونه مصرف کرده بودند در مقایسه با تیمار شاهد بالاتر بود(5%< p).
كلمات كليدي : جوجه های گوشتی، بابونه، واکسیناسیون، عملكرد، صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، سيستم ايمني، فلورمیکروبی روده باریک
تاريخ دفاع : 1397-9-19