بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950283453
نویسنده : آذر مرادی داخل
عنوان پایان نامه : مطالعه‌ی اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر پرخاشگری، تنظیم هیجان و بهزیستی روانی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده مریم موسوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش، با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر شفقت بر پرخاشگری، تنظیم هیجان و بهزیستی روانی در دانشجویان انجام گرفته است. مطالعه‌ی حاضر، از نوع پژوهش‌‌های آزمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل 30 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز رشت (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) بودند. این پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بوده است. به روش نمونه گیری در دسترس، 30 آزمودنی، انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش مهارت‌‌های ارتباطی را دریافت کردند و گروه کنترل، هیچ آموزشی دریافت نکردند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی تنظیم هیجان گرانفسکی و کرایچ (2001) و پرسشنامه‌ی بهزیستی روانشناختی ریف و کیز (1989) و پرخاشگری باس و پری (1992)، به نقل از سیامک سامانی (1386) استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش، از آزمون‌‌های آماری پارامتریک و تحلیل کوواریانس تک و چندمتغیره استفاده خواهد شد. در ضمن کلیه‌ی عملیات آماری، با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌‌های پژوهش نشان دادند که آموزش مبتنی بر شفقت بر پرخاشگری؛ (F=21,255) و تنظیم هیجان؛(F=9,975) و بهزیستی روانی؛(F=5,035) می‌باشد. بنابراین بر اساس پژوهش حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر شفقت، از جمله عواملی است که بر پرخاشگری، تنظیم هیجان و بهزیستی روانی، مؤثر می‌باشد.
كلمات كليدي : شفقت به خود، پرخاشگری، تنظیم هیجان، بهزیستی روانی.
تاريخ دفاع : 1397-6-22