بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 8921207001
نویسنده : سیده مونا سید دانش
عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکتهای بیمه خصوصی استان گیلان و اولویت بندی آنها
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید یحیی سید دانش,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد طالقانی, ,
چكيده : امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود . نوآوری به فضای اجتماعی به عنوان پشتیبان کارآفرینی نیاز دارد . غالبا نوآوری‌های اجتماعی و نوآوری‌های تجاری موجد یکدیگر هستند . نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول ، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد . تعاریف مختلفی از نوآوری ارائه شده‌است . مدیریت دانش بر پیوند اطلاعات با اطلاعات ، اطلاعات با فعالیت‌ها و اطلاعات با فرد ، برای تحقق اشتراک دانش ( از قبیل دانش ضمنی و دانش صریح) توجه دارد . و با مدیریت اطلاعات کاملا متفاوت است . کارکردهای سنتی کتابخانه گردآوری ، پردازش ، اشاعه ، ذخیره سازی ، بهره برداری از اطلاعات مدرک به منظور فراهم آوردن خدمت برای جامعه است . در دوره اقتصاد دانش ، کتابخانه به عنوان گنجینه دانش بشری ، سهیم شدن در پیشرفت دانش و حلقه ارتباطی مهم در زنجیره پیشرفت دانش خواهد بود .مدیریت دانش رویکرد نظا م مند یافتن ، درک کردن و استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی است و از طریق کاهش زمان و هزینهٔ آزمایش و خطا یا تکرار ، ایجاد ارزش می‌کند . مطالعه حاضر به بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری شرکتهای بیمه خصوصی استان گیلان می پردازد و در صدد پاسخ به این سوال است ، که آیا بین مدیریت دانش و نوآوری رابطه وجود دارد ؟ این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی که عبارت است از : بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری رابطه معنی داری وجود دارد . پنچ فرضیه فرعی که شامل : بین برداشت و نوآوری شرکتهای بیمه خصوصی رابطه وجود دارد . بین پالایش دانش و نوآوری شرکتهای بیمه خصوصی رابطه وجود دارد . بین سازماندهی دانش و نوآوری شرکتهای بیمه خصوصی رابطه وجود دارد . بین کاربرد دانش و نوآوری شرکتهای بیمه خصوصی رابطه وجود دارد . بین اشاعه دانش و نوآوری شرکتهای بیمه خصوصی رابطه وجود دارد . روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق ، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد . جامعه آماری آن شرکتهای بیمه خصوصی استان گیلان با تعداد 566 و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی 230 نفر می باشد . روش نمونه گیری در دو مرحله تصادفی خوشه ای و طبقه ای انجام گردید . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت لاوسون و نوآوری رندسیپ بوده و برای تعییین روایی از روایی محتوا استفاده شده است . پایایی پرسشنامه به روش آلفا کرونباخ محاسبه شد ، که مقدار آن برای پرسشنامه مدیریت دانش 85% و نوآوری 72% به دست آمد . تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss انجام شد و ار آزمون های آماری t ، همبستگی اسپرمن و رگرسیون گام به گام به کار رفت . یافته های پژوهش نشان داد بین فرایند دانش و نوآوری کارمندان همبستگی معناداری وجود دارد . (فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی تایید شدند ) .
كلمات كليدي : فرایند مدیریت دانش ( برداشت ، پالایش ، اشاعه و کاربرد دانش ) ، نوآوری .
تاريخ دفاع : 1392-5-28