بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950187747
نویسنده : محمود ساعی
عنوان پایان نامه : اثر گیاه اسفناج بر روی عملکرد، کیفیت لاشه و فراسنجه‌های خونی در مرغان گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهران نصرتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اغلب ترکیب های محرک رشد، محصولات شیمیایی هستند که اثر سوء از قبیل مقاومت دارویی، سرطان زایی و سایر بیماری ها در انسان دارند. این امر باعث شد تا محققان در جستجوی جایگزینی مناسب برای این ترکیب ها باشند.استفاده از مواد گیاهی به دلیل طبیعی بودن و ساختاری متناسب با بدن دام و طیور گزینه ی مناسب می باشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه تاثیر افزودن سطوح مختلف گیاه اسفناج بر عملکرد ، کیفیت لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در مرغان گوشتی بوده است. این مطالعه بر روی 200 جوجه نر نژاد راس 308 در 5 تیمار آزمایشی انجام گرفت. هر یک از تیمارها دارای 4 تکرار و هر یک از تکرارها نیز شامل 10 جوجه بودند. در این طرح تیمارهای حاوی گیاه شنبلیه در پنج سطح 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل های داده های آزمایشی بر اساس طرح کاملاً تصادفی انجام شد مشاهدات این آزمایش با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید و در پایان آزمایش مقایسه تیمارها با استفاده از روش توکی در سطح 5% نیز انجام شد.افزایش سطوح اسفناج تاثیری بر روی عملکرد نداشت.وزن لاشه ،ران و سینه افزایش و چربی احشایی با مصرف اسفناج کاهش یافت.اسفناج تاثیری بر طول روده باریک نداشت. فراسنجه های خونی همچون کلسترول ، تری گلیسرید ، LDL و گلوکز با مصرف اسفناج کاهش ولی HDL افزایش نشان دادند .از مصرف سطح 2 % اسفناج بهترین نتیجه حاصل گردید.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: مرغان گوشتی، عملکرد، کیفیت لاشه، فراسنجه های خونی، گیاه اسفناج
تاريخ دفاع : 1397-10-26