بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940289031
نویسنده : مریم منزوی
عنوان پایان نامه : بیوسنتز نانوذره Fe3O4/Ag توسط عصاره جلبک Chlorella vulgaris و تاثیر آن بر الگوی بیان ژن norA در باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستانها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : استافیلوکوکوس اورئوس یکی ازشایع ترین عوامل عفونتهای بیمارستانی می باشدکه استفاده بی رویه ازآنتی بیوتیکها برای درمان این عفونت هاباعث مقاومت آنتی بیوتیکی دراین باکتری میشود.یکی ازمکانیسم هابرای مقاومت دراستافیلوکوکوس اورئوس وجودپمپهای افلاکس دراین باکتری است.باافزایش این مقاومت استفاده ازنانوذرات فلزی جهت مقابله بااین عفونت هابه عنوان روش جایگزین آنتی بیوتیک هامیتواندموثرباشد.بررسی هانشان میدهدکه روش سنتززیستی نانوذرات به دلیل سازگاری بیشتربامحیط زیست وافزایش اثرسمی برروی باکتری میتواندروش مناسبی برای جایگزین شدن روش های سنتزشیمیایی باشد. روش کار: 25نمونه باکتری از بیمارستانهای رشت و تهران جمع آوری وباروشهای استانداردبیوشیمیایی وآزمایشگاهی تعیین هویت شدند.الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه هابه روش دیسک دیفیوژن توسط دیسک های آنتی بیوتیکی پنی سیلین، اگزاسیلین،ونکومایسین،جنتا مایسین،اریترو مایسین، سیپروفلوکساسین،کلرامفنیکل وتتراسایکلین بارعایت اصول CLSI تعیین شدند.سنتززیستی نانوذرهFe3O4/Ag با عصاره آبی جلبک کلرلاولگاریس صورت گرفت وبرای تاییدوشناسایی نانوذره ازتست های شناسایی UV-Visible،FTIR،XRD DRS،EDS، تصویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و تصویرمیکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM)استفاده شد.همچنین حداقل غلظت مهاری(MIC)آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین ونانوذره برای باکتری های مقاوم به سیپروفلوکساسین باروش میکرودایلوشن بررسی گردید.برای تاییدوجودژنnorA درباکتریDNAژنومی آن استخراج گردیدوپس ازPCR باپرایمرهای موردنظرحضور باندهای ژنnorA درژل آگارزمشاهده شد.پس ازآن استخراجRNA وسنتزcDNA توسط کیت شرکت سیناکلون انجام شد.سپس توسط واکنشReal-time PCR بیان ژن های norA درنمونه های تیمارشده با سیپروفلوکساسین و نانوذره درمقایسه با بیان ژنrRNA 16s به عنوان ژن رفرنس بررسی گردید. یافته ها: بیشترین میزان مقاومت درمقابل آنتی بیوتیک ونکومایسین (92%)وکمترین مقاومت پنی سیلین(24%)بودند.ساختار کریستالی و اندازه نانوذرات توسط تست های تشخیصی وتصاویر میکروسکوپ الکترونی تاییدوبین4 تا23نانومتر مشاهده شدند.همچنین بیشترین فراوانی غلظت MICحدود(64%) در نمونه های تیمار شده باسیپروفلوکساسین 512 وبیشترین فراوانی MIC حدود(57%) درنمونه های تیمارشده بانانوذرات64 مشاهده شدند.حضورژنnorAدرباکتری های مقاوم به سیپروفلوکساسین تاییدوهمچنین نتایج واکنش Real-time PCR نشان دادسیپروفلوکساسین باعث افزایش 5/2 برابری بیان ژن افلاکس شده ونانوذره منجربه کاهش اندک بیان ژن شده واستفاده توام نانوذره وسیپرو باعث شده که باکاهش عملکردپمپ های افلاکس، سیپروفلوکساسین بتواندبیشتردرون باکتری باقی بماند. بحث ونتیجه گیری: بررسی مطالعات نشان میدهندکه مقاومت آنتی بیوتیکی دراستافیلوکوکوس اورئوس روبه افزایش است وباعث ایجاد طیف وسیعی ازعفونت های بیمارستانی درانسان میگرددوباید راه مناسبی برای جلوگیری ازاین مشکل پیداکرد.دراین میان نانوذرات بخصوص باروش سنتز زیستی ساختارهایی هستندکه بدون ایجادمقاومت دارویی باکتری راازبین میبرند.دراین مطالعه نانوذره Fe3O4/Agسنتزشده باجلبک کلرلاولگاریس میتواندبیان ژن norAدرباکتری استافیلوکوکوس اورئوس که باعث ایجادمقاومت باکتری نسبت به آنتی بیوتیک میشودراکاهش دهدومیتوان نتیجه گیری کرداستفاده تلفیقی نانوذره باآنتی بیوتیک میتواند راه حل مناسبی برای درمان بیماری های حاصل ازباکتری مقاوم به آنتی بیوتیک باشد.
كلمات كليدي : استافیلوکوکوس اورئوس،نانوذرات فلزی، کلرلاولگاریس، پمپ های افلاکس، norA
تاريخ دفاع : 1396-06-28