بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950063060
نویسنده : نوشان نامجو مطلق پاسکه
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر بازاریابی صادرات بر افزایش صادرات (مطالعه موردی: شرکت‌های صنعتی شهر صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتز بهروز فتحی واجارگاه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه یاد می‌شود. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، بازایابی رمز موفقیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. لذا هر حرکت جدی در مسیر توسعه صنعتی کشور، نه تنها مستلزم سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان ملی، بلکه نیازمند به کارگیزی اصول علمی بازاریابی، به عنوان برقرارکننده ارتباط منطقی بین تولید کننده و جامعه مصرف کننده می‌باشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی صادرات بر افزایش صادرات می‌باشد. نمونه مورد مطالعه، 240 نفر از مدیران شرکت های صنعتی واقع در شهر صنعتی رشت می‌باشد. جهت آزمون فرضیات از روش مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی (SEM) و با نرم افزار smart pls2 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی صادرات و افزایش صادرات ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : کلید واژه: بازاریابی صادرات، افزایش صادرات.
تاريخ دفاع : 1397-6-22