بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900788789
نویسنده : الهام دلشاد توانا
عنوان پایان نامه : اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک رفاه بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا علیپور شیرسوار, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام گیلانی نیا, ,
چكيده : اعتبارات بانکی و به تبع آن سرمایه گذاری از جمله عوامل مهم و تأثیر گذار بر اشتغال محسوب می شوند. زیرا اعتبارات بانکی از طریق فراهم سازی فرصتهای سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان، زمینه توسعه فرصتهای شغلی را برای جویندگان کار فراهم می سازد. پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانكی در بخش كشاورزی با توجه به ویژگیهای فعالیت غالب در هر منطقه صورت می پذیرد تا بتواند زمینه سرمایه گذاری مناسب و ایجاد اشتغال را فراهم آورد. بنابراین بررسی تاثیر تسهیلات و خدمات بانک ها، و تعیین میزان کارآمدی آنها در راستای افزایش سرمایه گذاری و اشتغال از اهمیت استراتژیکی برخوردار است که در مطالعه پیش رو تلاش شده تا به آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی و بطور خاص تسهیلات تخصیص یافته بانک رفاه کارگران استان گیلان پرداخته شود. در این راستا از متغیرهایی همچون ارزش افزوده، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، و اعتبارات جاری و سرمایه ای بانک رفاه، و نسبت کاربری و اشتغال بخش کشاورزی استفاده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت مطالعه حاضر از روش میدانی و کتابخانه ای با استناد به سالنامه های آماری و آمار منتشره از مرکز آمار ایران جمع آوری و از طریق نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که تسهیلات اعطائی بانک رفاه نتوانسته تاثیر معناداری بر افزایش اشتغال و سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته باشد.
كلمات كليدي : اعتبارات، سرمایه گذاری، اشتغال، بانک رفاه استان گیلان
تاريخ دفاع : 1393-06-31