بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900766158
نویسنده : فاطمه تقوی
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی سیاستهای دولت در توسعه روستایی طی دو دهه¬ی اخیر " نمونه موردی شهرستان قائمشهر "
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر نصرالله مولائی هشجین,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر محمد باسط قرشی,
چكيده : پرداختن به مقوله توسعه روستايي به مثابه يک فرآيندي است که باید وضعيت جوامع روستايي را در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي و.. ارتقاء داده و در تعامل با مناطق شهري و بخش هاي ديگر، امکان دستيابي به تعادل هاي منطقه¬اي و ملي را فراهم سازد. چراکه جمعيت روستاهاي ايران حدود 28 درصد از کل جمعيت کشور را شامل مي شود، لذا هرگونه تحرک اقتصادي اجتماعي آنان در سطوح ملي و منطقه¬اي بر بسياري از موضوعات تأثيرگذار خواهد بود. بنابراین با توجه به اهمیت توسعه روستایی در مقیاس کلان، تحقیق حاضر در مقیاس خرد به منظور تعیین نقش و تأثیر سیاست¬های دولت طی دو دهه¬ی اخیر در توسعه روستایی در روستاهای واقع در شهرستان قائم¬شهر انجام شده است. بطورکل، بررسی مقایسه¬ای نقش اثرات و عملکردهای برنامه¬های توسعه در روستا می¬باشد. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف؛ کاربردی، از لحاظ ماهیت؛ تجربی و با توجه به روش گردآوری اطلاعات؛ پيمايشي و از نوع تحقیقات اکتشافی- توصیفی و در عین حال، تحلیلی است. در این تحقیق جهت استخراج داده های پرسشنامه¬ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است و برای آزمون فرضیه ها از روش Tتک گروهی استفاده شده است. مسأله اصلی این است که مشخص شود دولت چه رویکردها و سیاستهایی در مقیاس ملی و ناحیه¬ای و در جهت توسعه روستایی طی دو دهه¬ی اخیر (برنامه¬های دوم، سوم، چهارم و پنجم) داشته است و تعیین شود که این رویکردها و سیاستها چه آثار و پیامدهایی بر روی روستاها داشته که در نهایت به ارائه راهکارها در جهت بهبود وضعیت روستا و توسعه روستایی پرداخته است. با توجه به یافته¬های تحقیق، برنامه¬های دولت در طی دو دهه¬ی اخیر در زمینه رویکرد کالبدی، سیاستهای تثبیت جمعیت و مدیریت روستایی موفق عمل کرده است.
كلمات كليدي : روستا، برنامه، توسعه روستایی، سیاستها، رویکردها.
تاريخ دفاع : 1395-11-30