بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930328515
نویسنده : مهیار خوشدل
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر گسترش و توسعه شهر رستم‌آباد از سال 75 به بعد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :اکبر معتمدی مهر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : توجه به توسعه و گسترش شهری، به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه¬های توسعه شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جنبه¬های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. یکی از موارد مهم فرایند شهرنشینی، گسترش فیزیکی شهرها می¬باشد. افزایش بی رویه¬ شهرها و رشد ناموزون آنها به دلیل مهاجرت‌های بی رویه و افزایش جمعیت، یکی از مشکلات اساسی شبکه شهری می¬باشد. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا عوامل موثر بر توسعه و گسترش شهر رستم¬آباد از سال 75 تاکنون مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس تعداد320 پرسشنامه بین ساکنان شهر رستم¬آباد و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی شهری این شهر توزیع گردید. تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آماری (توصیفی و استنباطی) مانند میانگین و در آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه¬ای استفاده شد. در راستای دستیابی به هدف تحقیق 6 معیار به همراه 23 زیرمعیار تعیین گردید که برای تعیین وزن هر یک از عامل¬ها و اولویت‌بندی از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP با استفاده از نرم¬افزار Expert choice بهره گرفته شد.یافته‌های تحقیق نشان داد که عامل جابه جایی و انتقال جمعیت با 22درصد بیشترین تاثیر را در گسترش و توسعه شهر رستم¬آباد در این سال¬ها داشته است. نتایج بدست آمده نشان داد که محدودیت¬های طبیعی ناشی از توپوگرافی و شکل زمین در شهر رستم¬آباد از عوامل محدودکننده طبیعی در توسعه و گسترش این شهر محسوب می¬شود. و می¬بایست به هنگام برنامه¬ریزی برای توسعه فیزیکی شهر، قبل از هرچیز بستر طبیعی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
كلمات كليدي : گسترش، توسعه، شهر رستم‌آباد
تاريخ دفاع : 1396-11-14