بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950091471
نویسنده : مسعود یغموریان خوجینی
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای اثرات ضد میکروبی سویه پروبیوتیکی و عصاره ریحان بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه : بررسی بر روی اثر ضد میکروبی عصاره های گیاهی و ترکیبات طبیعی نشان داده است که گیاهان منابع بالقوه ای از عوامل ضد عفونت می باشند که این امر معرفی ترکیبات جدیدی را بدنبال داشته است . پروبیوتیک را این‌گونه تعریف می کنند (پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که مصرف کافی آنها سبب نمایان شدن اثرات سلامت بخش در بدن میزبان می شود) پروبیوتیک ها بر تعادل باکتری های مفید و مضر روده تأثیر می گذارند و این تعادل را به نفع افزایش جمعیت باکتری های مفید تغییر می دهد. پروبیوتیک ها همچنین قادرند اختلالات میکروبیوتای روده، پس از درمان آنتی بیوتیکی را به حداقل برسانند. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی گیاه ریحان و پروبیوتیک لاکتوکر بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و سودوموناس آئروژینوزا میباشد. مواد و روش ها: ابتدا ریحان پودر شده و سپس عصاره با روش هیدروالکلی تهیه شد. اثرات ضد میکروبی عصاره بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (MRSA) و سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش انتشار دیسک انجام شده و قطر هاله عدم رشد آنها اندازه گیری و ثبت شد. مقادیر (MIC) و (MBC) عصاره ریحان نیز تعیین گردید و مواد موثره موجود در این گیاه با استفاده از کروماتوگرافی گازی تعیین شد. همچنین در این پروژه به بررسی اثر پروبیوتیک های لاکتوکر علیه این دو باکتری به روش چاهک پرداخته‌شد. نتایج: هاله عدم رشد گیاه ریحان بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس و سودموناس آئروژینوزا به ترتیب 17 و 22میلی متر و با(MIC) بترتیبmg/ml 25 و mg/ml5/12 و نتیجه (MBC)برای این دو باکتری بترتیبmg/ml 50 و mg/ml 25 می باشد. همچنین هاله عدم رشد با کتری های سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس در تست پروبیوتیک ، بترتیب 11 و 13 میلی متر بود. اصلی ترین ماده موثره گیاه ریحان استراگل با روش (GC-Mass) شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل بیانگر اثر ضد باکتری عصاره هیدروالکلی ریحان بر روی استافیلوکوکوس اورئوس (MRSA)و سودوموناس آئروژینوزا می باشد که در آینده می توان از آن بعنوان دارو بر علیه باکتریهای مقاوم استفاده کرد.
كلمات كليدي : عصاره ریحان،استافیلوکوکوس اورئوس(MRSA)،سودوموناس آئروژینوزا،پروبیوتیک
تاريخ دفاع : 1397-6-22