بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950507030
نویسنده : علي جعفري
عنوان پایان نامه : تاثیر بازسازی شغل بر رضایت شغلی با توجه به تقاضای شغلی کارکنان شرکت آب منطقه ای زنجان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازسازی شغل بر رضایت شغلی با توجه به تقاضای شغلی کارکنان شرکت آب منطقه ای زنجان می باشد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آیا بازسازی شغل بر رضایت شغلی با توجه به تقاضای شغلی کارکنان شرکت آب منطقه ای زنجان تاثیر دارد؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی بوده است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمع-آوری داده¬ها، پرسشنامه می¬باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت آب منطقه ای زنجان می¬باشد که 187 نفر می¬باشند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران جامعه نمحدود 138 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و smart pls2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه فرضیه در این تحقیق مطرح گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بازسازی شغل بر رضايت شغلي و تقاضاي شغلي کارکنان شرکت آب منطقه اي زنجان تاثير دارد. همچنین یافته ها نشان داد که بازسازی شغل از طريق تقاضاي شغلي بر رضايت شغلي کارکنان شرکت آب منطقه اي زنجان تاثير دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: بازسازی شغل، رضایت شغلی، تقاضای شغلی
تاريخ دفاع : 1397-11-2