بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950514470
نویسنده : حجت مشتاقی فرد
عنوان پایان نامه : تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی انسجام زنجیره تأمین(موردمطالعه: شرکت تولیدی سرزمین شاد)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : درجهان رقابتی امروزی، باید اذعان نمود،آنچه که موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می کند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویا است.از این رو مطالعه توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر عملکردرقابتی با توجه به نقش میانجی انسجام زنجیره تأمین در شرکت تولیدی سرزمین شاد انجام گرفته است. جامعه پژوهش در این تحقیق، کلیه مدیران،معاونان،سرپرستان و کارشناسان شرکت تولیدی سرزمین شاد می باشد.نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است.داده های بدست آمده از تعداد 73 پرسشنامه ، با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3،مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه انسانی و انسجام زنجیره تأمین ارتباط معنی داری وجود دارد. این ارتباط از طریق تأثیری است که تعهدسازمانی بر انسجام داخلی زنجیره تأمین،مهارتهای چندگانه مدیران برانسجام مشتریان و همچنین مهارتهای چندگانه کارکنان بر انسجام تأمین کنندگان و انسجام داخلی زنجیره تأمین دارند، می باشد . درحالی که بین تعهدسازمانی با انسجام تأمین کنندگان و مشتریان،مهارتهای چندگانه مدیران با انسجام تأمین کنندگان و داخلی همچنین مهارتهای چندگانه کارکنان با انسجام مشتریان ارتباط معناداری یافت نشد . نتایج همچنین نشان می دهد که انسجام زنجیره تأمین بر عملکرد رقابتی تأثیر مثبت دارد. نتایج نقش میانجی انسجام زنجیره تأمین را بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکردرقابتی به اثبات رسانده است .
كلمات كليدي : انسجام زنجیره تأمین- سرمایه انسانی-تعهدسازمانی-عملکردرقابتی
تاريخ دفاع : 1397-10-30