بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940125691
نویسنده : محمد مرادخانی
عنوان پایان نامه : تاثیر تبادل رهبر عضو، فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد فرانقش کارکنان از طریق تعهد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیروس بالایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نیروی انسانی هر سازمان مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی آن است، برای دستیابی به استانداردهای لازم برای روبه¬رو شدن با شرایط جدید، قبل از هر تغییری باید سازمان دارای نیروی انسانی پویا و منعطف باشد که ضمن برخورداری از توانایی لازم برای انجام وظایف خود در سازمان، دارای انگیزه و به عبارتی تمایل و خواست درونی برای نشان دادن حداکثر توانمندی¬های خود در سازمان حتی بیشتر از وظایف تعریف شده رسمی باشد. چنین کارمندانی که فراتر از شرح شغل محدود و رسمی و انتظارات سازمان، نقش ظاهر می‌کنند و خدمات ارائه می‌دهند، علاوه بر افزایش کارایی سازمان، نوآوری و خلاقیت را نیز افزایش می‌دهند. کارمندان رفتار فرانقش را هنگامی بروز می¬دهند که به سازمان تعهد داشته باشند، زیرا تعهد سازمانی نقش معنی¬داری در انگیزش کارکنان دارد، بنابر موارد فوق‌الذکر پژوهش پیش رو به بررسی تاثیر تبادل رهبر عضو، فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد فرانقش کارکنان از طریق تعهد سازمانی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه و برای جمع آوی داده¬ها از روش میدانی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین تبادل رهبر عضو، فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد و نیز بین تعهد سازمانی و عملکرد فرانقش رابطه وجود دارد. همچنین بین تبادل رهبر عضو، فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد فرانقش با میانجیگری تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : انگیزش کارکنان، تبادل رهبر عضو، تعهد سازمانی، رفتار فرانقش، مدیریت منابع انسانی
تاريخ دفاع : 1396-11-07