بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950032993
نویسنده : کیوان عبدالهی
عنوان پایان نامه : بررسی شایستگی‌های مدیران مسابقات ورزش دانش آموزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رضایی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بررسی شایستگی¬های مدیران مسابقات ورزش دانش¬آموزی استان گیلان یکی از زمینه¬های مطالعه در مدیریت ورزش تعیین شایستگی مورد نیاز مدیران ورزش می¬باشد، از این رو این پژوهش با هدف بررسی شایستگی¬های مدیران مسابقات ورزش دانش¬آموزی استان گیلان تدوین گردیده است. روش تحقیق از نوع توصيفي و پيمايشي بوده است. جامعة آماري این تحقیق مدیران برگزاری مسابقات ورزشی دانش¬آموزی استان گیلان بوده است، نمونه‌گیری به روش کل شمار انتخاب شد که مجموعاً از میان 130 پرسشنامه تعداد 125، پرسشنامه پاسخ داده شد. در این پژوهش از پرسشنامه‌ شایستگی مدیران رویدادهای ورزشی COSEM (تاه، 1997) استفاده شد، که دارای 64 سؤال است(05/0>P). یافته های آزمون کالموگروف اسمیرنوف نشان داد که همه داده¬های مربوط به شایستگی‌های مدیران مسابقات ورزش دانش¬آموزی استان طبیعی بودند. آزمون t تک نمونه نشان داد که میزان اهمیت معیارهای شایستگی‌های مدیران مسابقات ورزش دانش¬آموزی در حد متوسط به بالا است. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت تحقیق و بازاریابی رویداد، مدیریت رویداد و تکنیک‌های برنامه‌ریزی و تکنیک‎های مدیریتی از مهمترين شايستگی¬هاي مديران مسابقات ورزش دانش¬آموزی استان است. و میزان اهمیت معیارهای شایستگی‌های مدیران از نظر تجربه مدیریتی متفاوت بود و از منظر مردان و زنان و میزان تحصیلات تفاوتی وجود نداشت.از اینرو با توجه به نتایج داده ها، مسئولان بايد به مهمترين عوامل شايستگي مديران برگزاری مسابقات دانش¬آموزی که شناسایی شده اند، بيشتر توجه کنند و سعی برآن شود که مدیران برگزاری مسابقات از این معیارها در اجرای صحیح مسابقات بهره بیشتری ببرند. همچنین از افرادی باتجربه در برگزاری مسابقات استفاده کنند.
كلمات كليدي : مدیریت ورزش,معیارهای شایستگی‌های مدیران
تاريخ دفاع : 1397-11-09