بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950195133
نویسنده : عادل اعتمادی
عنوان پایان نامه : ارزیابی موفقیت دولت الکترونیک از دیدگاه کارکنان شهرداری رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی موفقیت دولت الکترونیک از دیدگاه کارکنان شهرداری بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری شهر رشت در بین مناطق پنجگانه، شهرداری مرکز و سازمان‌های وابسته به شهرداری (شامل آتش‌نشانی، آرامستان‌ها، اتوبوس‌رانی، پسماند، سرمایه‌گذاری، عمران، سیما/منظر، فرهنگی ورزشی، میادین، فناوری اطلاعات) به تعداد 2003 نفر بود. برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه محدود استفاده شد که در نهایت تعداد 322 نفر محاسبه گردید که پس از در نظر گرفتن خطای توزیع، تعداد 341 پرسشنامه صحیح جمع‌آوری گردید. روش نمونه گیری این تحقیق از نوع تصادفی ساده می‌باشد که در آن کارکنان شهرداری شهر رشت به عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل رگرسیون می‌باشد. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق استاد راهنما مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید می‌گردد که میزان آلفای بالاتر از 7/0 قابل قبول تلقی می‌شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای PLS 3 و SPSS 25 استفاده گردید. نتایج فرضیه‌های تحقیق نشان داد که هر سه نوع کیفیت اطلاعات، سیستمی و خدمات ارتباط معناداری با قصد استفاده و رضایت کاربری کارکنان دارند. از طرفی، نتایج بدست آمده در خصوص رابطه بین قصد استفاده و رضایت کاربر نیز نتایج نشان داد که قصد استفاده بر رضایت کاربر تاثیر ندارد. در نهایت، نتایج مشخص نمود که قصد استفاده و رضایت کارکنان بر روی مزایای شبکه تاثیر مثبت و معناداری دارند.
كلمات كليدي : کیفیت سیستم‌های دولت الکترونیک، رضایت کاربر، قصد استفاده، مزایای شبکه
تاريخ دفاع : 1397-11-10